Teràpia amb cèl·lules mare pluripotencials

Resum

L'objectiu del grup és desenvolupar i millorar les metodologies per a la generació i diferenciació de cèl·lules mare pluripotents (PSC), tant cèl·lules mare embrionàries humanes (hESC) com cèl·lules mare pluripotents induïdes per humans (hiPSC) per a la seva aplicació clínica en teràpia cel·lular.
El grup està treballant en la generació i emmagatzematge de línies d'iPSC en condicions clínicament segures derivades de mostres de sang de cordó d'haplotips homozigots per establir una col·lecció de línies de iPSC compatibles amb un percentatge significatiu de la població espanyola. La metodologia de generació està sota condicions definides i lliures de xeno, cap a Bones Pràctiques de Fabricació (BPF).
En una col·laboració del Banc de Sang i Teixits (BST) i el Banc de línies cel·lulars de Barcelona (BLC-B) es du a terme un projecte titulat: hIPSC al·logènica d'unitats UCB homocigotas per haplotips d'alta prevalença (iPS-PANIA ).
L'objectiu principal és el desenvolupament d'un banc de cèl·lules mare de hiPSC al·logèniques amb qualitat farmacèutica generades a partir d'unitats de sang de cordó homocigotas per haplotips freqüents per proporcionar línies cel·lulars útils per a la investigació bàsica i els assaigs clínics orientats a la teràpia cel·lular.
Objectius intermedis específics:
I. Revisió ètica del nou contacte amb els donants i els nous usos terapèutics de les cèl·lules donades.
ii. Creació, caracterització i validació d'un registre d'unitats de sang de cordó umbilical (UBC) amb els HLA més representats en la població de la nostra àrea geogràfica.
iii. Definició de criteris, selecció i contacte amb 7 donants amb HLA prevalent.
iv. Reprogramació de 7 CBU: creació del principi actiu.
v. Ampliació de 7 línies iPSC en condicions GMP: creació i registre del Master Cell Bank.
vi. Ampliació de 7 línies iPSC en condicions GMP: creació del Working Cell Bank i oferta per realitzar assajos clínics.
Aquest projecte serà dut a terme, mitjançant la implementació progressiva d'activitats consistents amb aquests objectius, per 2 organitzacions: el Banc de Sang i Teixits (amb la subcontractació dels bancs de l'PNSCU per a la transferència de mostra d'haplotips homozigots i revisió ètica i legal dels processos), i el Programa de Medicina Regenerativa (PCMR-C), que, en conjunt, tenen els coneixements, recursos tècnics i estructurals necessaris per dur-lo a terme.

214

Publicacions

Pluripotent-Stem-Cell-Therapy
Veiga-Lluch-Ana-Maria

Veiga Lluch, Anna

Investigadors principals

Veiga-Lluch-Ana-Maria

Veiga Lluch, Anna

ENLLAÇOS RELACIONATS

Equip

Caps de grup
  • Veiga Lluch, Anna
Investigadors/es postdoctorals
Suport científic
Suport administratiu
Scroll to Top