Comitès i comissions

Comissió Docent

La Comissió Docent de l’IDIBELL facilita el compliment del Pla de Formació de l'Institut i dona resposta als encàrrecs de la Direcció sobre aspectes relacionats amb la formació dels investigadors IDIBELL per tal de millorar-los o modificar-los.

Comissió Igualtat

La Comissió d'Igualtat i Gestió de la Diversitat de l’IDIBELL té l’objectiu de facilitar el compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat i gestió de la diversitat. Entre les seves funcions destaquen, a banda de la redacció del Pla d’Igualtat i Gestió de la Diversitat, l’assessorament a la direcció en temes relacionats amb el compliment de la llei d’igualtat i l’avaluació dels indicadors d’igualtat de l’institut.

Els membres de la Comissió tenen un compromís de confidencialitat, essent aquest òrgan una eina en la gestió de les problemàtiques relacionades amb l’assetjament per raó de sexe, raça, creences religioses o origen geogràfic.

Comissió de Bioseguretat

La Bioseguretat és el conjunt de mesures (organització, pràctiques de treball, disseny d’instal·lacions, equips de seguretat, etc.) dirigides a prevenir i protegir la salut humana, animal, vegetal i del medi ambient davant de tots aquells agents, factors i riscos d’origen biològic.

El comitè de Bioseguretat de l’IDIBELL té com a tasques principals avaluar el risc de bioseguretat dels projectes iniciats a la institució, donar suport en les activitats formatives per als usuaris de sales amb nivell de bioseguretat 2 o superior, proposar millores de processos o protocols i assessorar la Direcció del centre en temes de Bioseguretat.

Comitè d’Empresa

El Comitè d'Empresa és l'òrgan representatiu del conjunt de treballadores i treballadors de l'empresa. Els membres del Comitè s'escullen democràticament per mandats de 4 anys i el nombre de representants a escollir està relacionat amb la quantitat de personal contractat per l'empresa.

Comitè d’Ètica en la Investigació clínica (CEIC)

El Comitè d'Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) de l’IDIBELL té com a missió vetllar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels éssers humans que participen en projectes d’investigació que puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar-hi garantia pública, tot avaluant la correcció dels projectes i realitzant un seguiment del seu desenvolupament.

Scroll to Top