Comitès i comissions

Comitè Educacional

La Comissió Acadèmica de l’IDIBELL facilita el compliment del Pla de Formació de l'Institut i dona resposta als encàrrecs de la Direcció sobre aspectes relacionats amb la formació dels investigadors IDIBELL per tal de millorar-los o modificar-los.

Josep Gardenyes

COORDINADOR

Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat

La Comissió d'Igualtat i Gestió de la Diversitat de l’IDIBELL té l’objectiu de facilitar el compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat i gestió de la diversitat. Entre les seves funcions destaquen, a banda de la redacció del Pla d’Igualtat i Gestió de la Diversitat, l’assessorament a la direcció en temes relacionats amb el compliment de la llei d’igualtat i l’avaluació dels indicadors d’igualtat de l’institut.

Els membres de la Comissió tenen un compromís de confidencialitat, essent aquest òrgan una eina en la gestió de les problemàtiques relacionades amb l’assetjament per raó de sexe, raça, creences religioses o origen geogràfic.

Comitè de Bioseguretat

La Bioseguretat és el conjunt de mesures (organització, pràctiques de treball, disseny d’instal·lacions, equips de seguretat, etc.) dirigides a prevenir i protegir la salut humana, animal, vegetal i del medi ambient davant de tots aquells agents, factors i riscos d’origen biològic.

El comitè de Bioseguretat de l’IDIBELL té com a tasques principals avaluar el risc de bioseguretat dels projectes iniciats a la institució, donar suport en les activitats formatives per als usuaris de sales amb nivell de bioseguretat 2 o superior, proposar millores de processos o protocols i assessorar la Direcció del centre en temes de Bioseguretat.

Comitè d’Empresa

El Comitè d'Empresa és l'òrgan representatiu del conjunt de treballadores i treballadors de l'empresa. Els membres del Comitè s'escullen democràticament per mandats de 4 anys i el nombre de representants a escollir està relacionat amb la quantitat de personal contractat per l'empresa.

Comitè d’Ètica de la Investigació amb medicaments (CEI/CEIm)

El Comitè d’Ètica de la Investigació amb medicaments (CEI/CEIm) té com a missió vetllar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels éssers humans que participen en projectes d’investigació que puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar-hi garantia pública, tot avaluant la correcció dels projectes i realitzant un seguiment del seu desenvolupament.

Comitè Ètic d'Experimentació Animal

El Comitè Ètic d’Experimentació Animal de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (CEEA-IDIBELL) és l’òrgan responsable de vetllar per la cura i el benestar dels animals allotjats al Servei d’Estabulari de l’IDIBELL (número de Registre B9900010), assegurar el bon funcionament de l’estabulari i la prevenció de riscos laborals dins d’aquest espai. Va ser aprovat per l’autoritat competent (Generalitat de Catalunya, 14 de maig de 1998).

CEI de Medicina Regenerativa

El Comitè d'Ètica d'Investigació de l'extingida Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR [B]) actua avui en el marc funcional de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), mantenint les competències que li van ser atribuïdes per la Disposició addicional única del Decret 406/2006, del 24 d'octubre, pel qual es regulen els requisits i el procediment d'acreditació dels comitès d'ètica d'investigació clínica.

Aquest comitè centralitza la funció, amb abast autonòmic, d'avaluar i informar sobre els projectes amb cèl·lules troncals, amb independència del centre on es prevegi desenvolupar-los. El CEI de Medicina Regenerativa vetlla pels projectes d'investigació, assegurant-se que són correctes des del punt de vista metodològic, ètic i legal, i tenen en consideració tots els possibles riscos físics, biològics o psicològics per als éssers humans.

Anuska Linares Baraza

SECRETÀRIA

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Més informació sobre procediments, documentació i dates de les reunions a la pàgina web del Programa de Translació Clínica de Medicina Regenerativa de Catalunya (P-CMR [C]):

CIR - Comitè d'Integritat per a la Recerca

El Comitè d'Integritat per a la Recerca (CIR) és un òrgan constituït, a iniciativa de la Direcció, per personal investigador del centre de forma lliure i voluntària, destinat a promocionar el coneixement i l’adopció interna del codi de bones practiques. Així mateix, el CIR arbitrarà les consultes i els conflictes que puguin sorgir, i assistirà, quan calgui, a l‘Ombudsperson.

El CIR actua de forma independent (a la Direcció del centre), al servei del personal investigador de l’IDIBELL que estigui adherit a la Guia de Bones Pràctiques en Recerca en Ciències de la Salut de l’IDIBELL, amb l’únic objectiu de donar suport a la qualitat de la recerca i contribuir a preservar la seva integritat.

Comitè d'Investigadors/es Predoctorals

El Comitè de PhD està format per set representants d'investigadors/es predoctorals. Les seves funcions principals són donar veu a la resta de la comunitat de doctorands en tots els comitès de l'institut, organitzar el congrés anual "PhD day", organitzar i moderar les xerrades bimensuals "Fellow's Seminars" i editar la revista mensual "PhD Issues" entre altres.

Scroll to Top