Política de privacitat de xarxes socials

Política de privacitat de xarxes socials

 

 1. Informació sobre el responsable del tractament de dades personals en les seves xarxes socials

De conformitat al deure d’informació establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (RGPD) i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÉDICA DE BELLVITGE (en endavant, l'IDIBELL) informa que és el titular de les xarxes socials de l’IDIBELL (en endavant El RESPONSABLE), i desitja posar en coneixement dels usuaris de qualsevol xarxa social del seu domini la política respecte al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixin i les puguin utilitzar.

L’accés i l’ús per l’usuari d’aquestes xarxes socials, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons lo establert en la mateixa.

 1. Dades de menors d’edat o incapacitats

L’accés i registre en les xarxes socials del responsable per part de menors de catorze (14) anys i incapacitats, requereix del consentiment del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i l’ús. EL RESPONSABLE, quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per part de menors e incapacitats sent aquesta responsabilitat del seus representants legals en cada cas.

 1. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat de que EL RESPONSABLE, amb domicili social al carrer Gran Via de l’Hospitalet, 199-203, 2a planta, 08908 de L’Hospitalet de Llobregat, ostenta la condició de responsable del tractament de les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de les xarxes socials de l’IDIBELL derivades amb el esmentat nom, sense perjudici dels tractaments dels que és responsable la entitat titular de la xarxa social en la que es troba la nostra pàgina oficial.

 1. Finalitats a que es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial de la xarxa social formaran part d’un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir-li informació del RESPONSABLE, per e-mail, SMS, MMS, comunicacions socials o qualsevol altre mitja electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions, enviament de newsletters, a aquells usuaris que se subscriguin de forma expressa, intercanviar informació amb EL RESPONSABLE, i altres usuaris, i establir comunicació amb tercers.

Des de el moment en que l’usuari utilitza la pàgina oficial de la xarxa social, es presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per part del RESPONSABLE, per a la correcta prestació dels esmentats serveis d’acord amb l’establert en la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial de EL RESPONSABLE, en qualsevol xarxa social del seu domini, per lo que en cas de que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà d’utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals.

A través de la pàgina oficial de les xarxes socials del responsable, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus de informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en les pàgines oficials de les xarxes socials del responsable les dades personals, fotografies e informacions o altres continguts la titularitat i propietat de les quals li pertanyi o respecte de les quals ostenti la autorització de tercers.

EL RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar de les seves pàgines oficials de les xarxes socials –de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualsevol contingut publicat per l’usuari quan infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

 1. Identificació dels destinataris respecte dels quals EL RESPONSABLE, tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a les pàgines oficials de les xarxes socials del responsable podrà ser coneguda per la resta d’usuaris de la pagina oficial i de la plataforma de la xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial de EL RESPONSABLE de la xarxa social, serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

EL RESPONSABLE, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que a raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions publiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

 1. Altres tercers prestadors de serveis

EL RESPONSABLE, adverteix a l’usuari de que aquesta entitat només es responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades segons la present política, respecte de les dades de caràcter personal que recull de l’usuari a través de les seves xarxes socials, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que puguin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social, com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, així com tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través de hiperenllaços del RESPONSABLE, remeten als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

 1. Qualitat de les dades

EL RESPONSABLE adverteix a l’usuari de que, llevat la existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altre persona i comunicar les seves dades personals, amb la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i verídics. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de EL RESPONSABLE, en la mateixa.

 1. Recomanacions d’ús

L’IDIBELL recomana, seguint instruccions de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l'ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l'execució de les següents accions:

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l'ús de pseudònims o nicks personals amb els que operar a través d'Internet, permetent-los disposar d'una autèntica "identitat digital", que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l'hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d'usuari, com posteriorment, les condicions generals d'ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d'usuari, com posteriorment, les condicions generals d'ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar en el perfil d'usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d'oci que sol freqüentar.
 • Als usuaris d'eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d'informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l'usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d'usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • S'ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s'explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.
 • No s'han de comunicar a tercers els noms d'usuari i contrasenya, ni compartir entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s'han de comunicar a tercers i/o desconeguts.
 1. Drets que assisteixen a l’Interessat:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o la oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació de tutela dels seus drets davant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 1. Altra informació d’interès

EL RESPONSABLE, podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes amb la finalitat de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb EL RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a traves de les següents direccions i dades de contacte:

INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÉDICA DE BELLVITGE (IDIBELL).CIF: G58863317

Direcció: Gran Via de l’Hospitalet, 199-203, 2a planta, 08908 de L’Hospitalet de Llobregat

Correu electrònic: info@idibell.cat

Així mateix, l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Twitter: https://twitter.com/privacy

Linkedin: https://twitter.com/privacy

Flickr: https://www.flickr.com/help/privacy

Scroll to Top