Política de privacitat

ABAST

La present Política de privacitat de INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (en endavant, l'IDIBELL) regula l'obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol dels entorns d'Internet de l'entitat, així també aporta informació complementaria al tractament de dades realitzat des de diferents àmbits estratègics de la nostra institució.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per l’IDIBELL, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, podent-se exercir els drets pertinents segons el que s'exposa en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o interessats a la corresponent web. Aquests textos poden ser modificats i/o actualitzats segons les necessitats i activitats dutes a terme per l’IDIBELL.

En els següents apartats donem resposta a algunes de les preguntes que poden sorgir en relació a com s’han de tractar aquestes dades, i a quins són els compromisos que assumim a l’hora d’accedir, emmagatzemar i disposar de la informació que eventualment es pugui recollir.

 

Quina normativa apliquem quan gestionem les seves dades personals per prestar-li els nostres serveis?

A aquests efectes, la nostre activitat es regeix pel conegut Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que es el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digital, i demés normativa nacional que sigui d’aplicació.

 

Com puc contactar amb el responsable del tractament de les dades personals?

Raó Social del responsable CIF
INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) G58863317
Direcció
Gran Via de l’Hospitalet, 199-203, 2a planta
Població Codi Postal
Hospitalet de Llobregat 08908
telèfon / e-mail
+34 93 607 38 00 / info@idibell.cat
Contacte per l’exercici de Drets
dataprotection@idibell.cat
Informació del del DPD
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL, amb CIF G64350374,  direcció postal c/ Roc Boronat 81-95, 08005, Barcelona.

 

Qui recull les dades de caràcter personal de tractament?

La recollida i tractament de les dades de caràcter personal que ens pot facilitar, es duen a terme per l’IDIBELL, y en el seu cas, a través dels seus encarregats de tractament, que son tercers amb qui l’IDIBELL ha establert un contracte exprés de serveis i en els que s’ha fixat les condicions per a que la gestió de les dades sigui d’acord amb la Llei. S’exigeix per contracte a aquests tercers que la seva activitat respecti la legalitat i que implementin les mesures de seguretat adients per protegir aquests drets.

En altres casos, l’IDIBELL també pot recol·lectar les dades a través de corresponsables del tractament, que son entitats que formen part del Patronat i/o son socis de l’IDIBELL, incorporats de forma pública en la pàgina web de l’IDIBELL.

 

En el moment de la recollida de les dades de caràcter personal s’informarà al interessat si es realitza a través de l’IDIBELL o d’un corresponsable de tractament. En tot cas, l’interessat pot sol·licitar més informació a dataprotection@idibell.cat.

 

Quina base legal té el tractament de les seves dades?

La base legal principal de tractament de les seves dades per la navegació a través de la web de l’IDIBELL és el seu consentiment, atorgat amb l’acceptació de l’avís de l’ús de cookies, o en cas de no acceptar ni rebutjar, per la continuïtat amb la navegació coneixent l’existència de les mateixes.

Independentment de la informació recopilada a través de les cookies, pot navegar per la majoria de les pagines de l’IDIBELL sense facilitar cap informació personal, però en alguns casos aquesta informació pot ser necessària per poder realitzar el registre en el servei de la Intranet, donar-li resposta a les seves sol·licituds, especialment, les realitzades a traves del formulari de contacte o a través dels correus electrònics habilitats per l’IDIBELL. En aquests casos, la base legal de tractament serà el seu consentiment i/o la necessitat de complir amb una obligació derivada de la prestació de serveis de part de l’Entitat.

En cas de que el tractament de les seves dades pogués basar-se en alguna altra base de legitimació, se li informaria expressament prèviament al registre de la informació de caràcter personal.

 

Amb quina finalitat recopilem les seves dades?

L’IDIBELL només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten facilitades pels Usuaris. Les dades que es poden recaptar de l'usuari seran tractades amb les finalitats de:

 • Gestió de les seves dades de contacte per a solucionar dubtes o suggeriments realitzats.
 • Gestió de les seves dades d’identificació i bancaries per tramitar el procés de donacions econòmiques.
 • Gestió de les seves dades d’identificació, de formació acadèmica i professionals per a processos de selecció de personal.

 

Com a Usuari registrat, i membre de l’IDIBELL, el tractament es realitzarà amb la finalitat de prestar els serveis oferts per l’Entitat, així com per regular i complir amb les obligacions legals de la relació que ens vincula, ja sigui com a treballador, o membre adscrit. L’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

 

Així mateix, com a membre de l’IDIBELL, també podrà rebre correus electrònics sobre formacions i altres aspectes d’actualitat de l’IDIBELL. En cas de desitjar donar-se de baixa d’aquestes comunicacions pot realitzar-ho a través del mateix correu electrònic que rebi la mateixa o realitzant una sol·licitud a dataprotection@idibell.cat.

 

Com a usuari seguidor en les xarxes socials, el tractament es realitzarà amb la finalitat de gestionar i publicar continguts o informacions que puguin aparèixer en els seus perfils o murs i que pensem que poden ser del seu interès.

 

Com a usuari candidat a un lloc de treball que ofereixi l’IDIBELL, lloc de pràctiques o projecte d’investigació de L’IDIBELL, o qualsevol altra persona que hagi optat a una candidatura de l’IDIBELL o s’hagi presentat de forma espontània per una finalitat similar, també estarà acceptant el tractament de les seves dades per subscriure’s a la candidatura, mantenir la comunicació en relació a l’estat de la candidatura, per accedir al seu currículum entregat, així com a les xarxes socials del candidat/a; per comparar que les seves dades s’ajusten a les ofertes anunciades per l’IDIBELL i per verificar, en el seu cas, que la informació proporcionada és veraç. Aquesta informació pot ser compartida amb altres corresponsables del tractament que estiguin vinculats amb l’objecte de la candidatura, el qual s’informarà de forma expressa en el moment de la recol·lecció de les dades.

 

Finalment, com a persona que hagi donat mostres biològiques al Biobanc HUB-ICO-IDIBELL, les finalitats del tractament seran expressament comunicades abans de la recol·lecció de les dades personals, les quals, per la seva seguretat, passaran per un procés de pseudonimització, de conformitat amb la regulació vigent.

 

Com tractem les seves dades?

L’IDIBELL recull exclusivament la informació personal en la mesura necessària per assolir un propòsit específic. La informació no s’utilitzarà per a una finalitat incompatible amb la descrita.

Aquestes dades es custodiaran i gestionaran amb la major diligència possible aplicant els criteris de limitació i minimització.

L’IDIBELL ha inclòs totes les mesures tècniques i organitzatives que té a l‘abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robament de les dades personals que custodia. Així mateix, en cas de produir-se una incidència de la seguretat que posi en greu perill la confidencialitat i disponibilitat de les seves dades, l’IDIBELL seguirà els protocols de notificació obligatoris a la autoritat competent, i als interessats afectats.

 

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Quan la base legítima del tractament es basi amb el consentiment de l’interessat, les dades personals seran conservades mentre no manifesti el contrari, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la  finalitat legítima per la qual van ser captats. Relacionat amb aquest consentiment, s’informa que aquelles dades personals recol·lectades a través d’una candidatura que no finalitzi amb la incorporació del candidat a l’IDIBELL, seran conservades durant el període màxim de un any.

Quan la base legítima del tractament es fonamenti amb el compliment de una obligació legal i/o contractual, les dades personals seran conservades, un cop finalitzada la relació que vincula a l’interessat amb l’IDIBELL durant el temps necessari per fer front a les responsabilitats legals derivades de les mateixes. En aquest sentit, s’informa de forma expressa, que els períodes de conservació legalment establerts són:

 • 10 anys en els casos de les donacions econòmiques o en espècie efectuades a títol gratuït segons la Llei 10/2020, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • 10 anys en els casos relacionats amb la comptabilitat i fiscalitat de l’IDIBELL, segons l’establert en la Llei 16 de Desembre, General Tributaria, i segons els períodes de prescripció de responsabilitat penal derivada i inclosa en la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de Novembre.
 • 10 anys respecte a les obligacions contractuals adquirides per l’IDIBELL, excepte a les pretensions relatives a pagaments periòdics que s’hagin de fer per anys o terminis més preus, les remuneracions de prestacions de serveis i execucions d’obra, les pretensions de cobrament del preu de venda de consum, les quals es conservaran durant un període de 3 anys, segons el previst en la Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera Llei del Codi civil de Catalunya.
 • 5 anys pel que afecta a les obligacions derivades de la prevenció de riscos laborals segons l’establert en el Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
 • 4 anys pel que afecta a les obligacions derivades de la seguretat social segons l’establert en el Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
 • 3 anys pel que afecta a les obligacions derivades de la seguretat social segons l’establert en el Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
 • 3 anys respecte a les dades que puguin estar vinculades a altres obligacions extracontractuals, segons el previst en la Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera Llei del Codi civil de Catalunya.

 

Finalment, i pel que respecta als períodes de conservació concrets a la legislació aplicable en l’àmbit de la biomedicina, i mentre no s’exerceixin els drets corresponents dels interessats, els períodes de conservació legals establerts són:

 • 30 anys respecte a les dades associades a cèl·lules, teixits i qualsevol material biològic d’origen humà segons la Llei 14/2007, de 3 de juliol, de investigació biomèdica, un cop finalitzi el projecte, estudi o assaig pel que es van recaptar.
 • 15 anys respecte a les dades incloses en el consentiment informat, segons la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets de informació respecte a la salut i autonomia del pacient, i la documentació clínica del Departament de la Presidència de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
 • 5 anys respecte a les dades genètiques, des de que van ser obtingudes, excepte que siguin necessàries la seva conservació per preservar la salut de la persona de qui procedeix o de tercers relacionats amb ella segons la  Llei 14/2007, de 3 de juliol, de investigació biomèdica.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades es poden comunicar a tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, i a donar compliment amb les obligacions legals i contractuals assumides per L’IDIBELL

L’IDIBELL ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir l’ús adequat de les dades per part d’aquests tercers, i en cas de que els mencionats tractaments de dades comporti la transferència internacional de dades, especialment per l’ús de serveis allotjats al núvol, s’assegura de que el tercer compleixi amb les obligacions previstes en la normativa vigent de protecció de dades.

Si desitja més informació de a quins tercers es poden haver cedit les seves dades pot sol·licitar-la a través del correu electrònic dataprotection@idibell.cat.

 

Quins drets té sobre les seves dades personals?

Dret d’accés

Pot preguntar si estem tractant les seves dades i de quina manera.

Dret de rectificació

Pot demanar-nos que actualitzem les seves dades personals si són incorrectes, i suprimir-les si així ho desitja.

Dret de limitació del tractament

En aquest cas únicament seran conservades per l’IDIBELL per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició

Després de la seva sol·licitud d’oposició al tractament, l’IDIBELL deixarà de tractar les dades en la forma en que indiqui, a no ser que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.

Dret a la portabilitat de les dades

En cas de que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altre entitat, l’IDIBELL li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Dret de supressió

Pot sol·licitar que eliminem les seves dades quan ja no siguin necessàries per al seu tractament, retiri el seu consentiment, sigui un tractament il·lícit o hi hagi una obligació legal de fer-ho. Analitzarem el cas i aplicarem la llei.

Dret a no ser objecte de decisions automatitzades

Dret a no ser objecte de decisions totalment automatitzades i sense la intervenció humana en cas de que pugui tenir efectes jurídics cap al interessat o el pugui afectar significativament, sempre i quan no s’hagi obtingut el consentiment explícit de l’interessat o estigui autoritzat pel dret de la UE o de l’Estat.

Si necessita mes informació sobre quins drets té reconeguts en la Llei i com exercir-los, li recomanem que es dirigeixi al nostre Delegat de protecció de dades a través de a direcció dpd@ticsalutsocial.cat o a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que és l’autoritat de control en matèria de protecció de dades, amb qui a més té el dret de sol·licitar la seva tutela davant d’una possible infracció de protecció de dades.

 

Si vull exercir els meus drets, a qui em dirigeixo?

Per a la millor gestió de la sol·licitud, li preguem que ens envií el següent:

 • Un correu electrònic a la bústia a dataprotection@idibell.cat indicant el seu nom complert, juntament amb una copia del seu DNI o similar i el dret que desitja exercir sobre les seves dades personals,
 • Una carta amb la mateixa informació en la següent direcció: Gran Via de l’Hospitalet, 199-203, 2a planta .
 • Si te dubtes de com fer-ho, també ens pot trucar al 93 260 74 11.

 

Comunicació de incidències i irregularitats

En el cas d'existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar a través del correu electrònic dataprotection@idibell.cat.

 

Compromís de l’usuari perquè les seves dades estiguin inscrites a un tractament

L’IDIBELL recomana que, abans d'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades de la present pàgina web, es llegeixin detingudament l'avís legal, política de cookies i política de privacitat.

En tot cas, l'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d'un tercer, l'usuari es fa responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

 

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l'accés a la Web,  com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del mateix IDIBELL, tot això segons les possibilitats i objectius pels quals estan concebuts.

L’IDIBELL no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) amb domicili a Gran Via de l’Hospitalet, 199- 2a planta, 08908, Hospitalet de Llobregat, Barcelona i amb la gestió del domini d’Internet http://www.idibell.cat/ inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats mitjançant el e-mail info@idibell.cat.

 

Scroll to Top