Canal de denúncies

Es tracta del canal que permet denunciar qualsevol acció o omissió que pugui constituir infraccions del Dret de la Unió Europea i/o accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu. Aquest canal us permet també denunciar de forma anònima i segura.

L'informem que, addicionalment a aquesta possibilitat, podrà informar de la comissió de qualssevol accions o omissions incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023 davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., que en el cas de IDIBELL és l'Oficina Antifrau de Catalunya (https://www.antifrau.cat/) així com davant de l’Oficina europea de Lluita contra el frau (https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_es).

Scroll to Top