Avís Legal i LOPD

Dades de contacte

L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE, és el propietari dels noms de domini, pàgines d’Internet, i xarxes socials, a les que s’accedeix des de el domini idibell.cat.

Les dades del titular a aquests efectes son:

INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (en endavant, l’IDIBELL)

CIF: G58863317

Adreça:  Gran via de l’Hospitalet, número 199-203, 2a planta de l’Hospitalet de Llobregat, 08908 (Barcelona)

Registrada en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Cataunya, número 459, de data 15 de novembre de 1989

Email: info@idibell.cat

 

Condicions generals d’ús

L’accés i la navegació de la web (inclosa l’àrea privada) atribueix la condició d’Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les polítiques de privacitat en la versió publicada per INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les polítiques de privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que aquesta podria modificar-se.

Les presents condicions generals de l’ús de la web regulen l’accés i d’utilització de la mateixa, incloent els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris a través de la Intranet. No obstant, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques indicades de forma concreta abans de l’acceptació de les mateixes.

 

Drets i obligacions de l’usuari

L’usuari té el dret de navegar a través de la Web, observant les condicions establertes en l’avís legal i les polítiques publicades. També té el dret de que la seva informació sigui processada amb garanties de privacitat, motiu pel qual l’IDIBELL disposa de una Política de Protecció de Dades.

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en el present avís legal. De forma expressa, l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se del incompliment de les normes establertes.

L’usuari s’obliga, en aquells casos en que se li sol·licitin dades o informació, a no falsificar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L’usuari accepta que la utilització de la web serà efectuada amb una finalitat estrictament professional, personal, privada i/o particular.

L’usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contraries a la Llei, la moral i l’ordre públic, així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o gestió de dades o contingut que infringeixi drets de tercers o qualsevol normativa reguladora de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar la pàgina per a transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L’usuari s’obliga a indemnitzar i a mantenir indemne a l’IDIBELL qualsevol dany, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front per l’ús efectuat pel mateix.

 

Navegació 

La navegació per la web és gratuïta i no requereix registre previ. No obstant, serà necessari realitzar un registre per aquells que vulguin utilitzar la Intranet de la Web, la qual està habilitada únicament per membres de l’IDIBELL.

L’IDIBELL no té la responsabilitat de verificar la informació o contingut d’altres pàgines o webs a les que es pugui accedir a través de links incorporats en aquesta web. Tot i així, eliminarà tant aviat quan sigui possible, i en quant en tingui coneixement, aquells links que redirigeixin a pàgines web que hagin publicat contingut que no es correspongui amb la realitat, violi les normes d’ús aplicables, que poguessin induir a errors, o causar danys als usuaris. En cas de que, com a usuari, tingui coneixement d’algun d’aquests supòsits, ens ho pot comunicar a següent direcció de correu electrònic: dataprotection@idibell.cat

 

Confidencialitat

Les seves dades poden se recol·lectades quan navegui a través de la Web, i en aquet cas, l’IDIBELL respectarà en tot moment les previsions incloses en la Política de Privacitat, com en la Política de Cookies.

Els Usuaris hauran de mantenir la confidencialitat de tota la informació a la que tinguin accés respecte als serveis proporcionats per part de l’IDIBELL, així com als seus aspectes confidencials.

 

Propietat intel·lectual/ industrial

La política de propietat intel·lectual i industrial aplica a tots els continguts de la Web.

L’usuari reconeix expressament que tota la informació, símbols, imatges, dissenys, logotips, animacions, vídeos, texts, així com altres elements i continguts en la web, inclosos també els serveis oferts a través de la Intranet, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de l’IDIBELL  o de terceres parts que han autoritzat la seva inclusió dels mateixos en aquesta web. L’usuari declara expressament que no s’atorgarà cap dret sobre el contingut mencionat, excepte aquells que siguin reconeguts explícitament.

L’IDIBELL és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual e industrial de la seva web, així com dels elements continguts en la mateixa. Tots els drets estan reservats.

En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual queden expressament prohibides la reproducció, la distribució, modificació, transformació, assignació i la comunicació publica, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web, amb les finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitja tècnic, sense l’autorització expressa de l’IDIBELL.

 

Límits respecte l’accés i ús del seus continguts

Com a usuari, l’accés i ús del contingut protegit pels drets de propietat intel·lectual o industrial no li transfereix cap dret, i s’haurà de realitzar segons les disposicions i polítiques legals establertes en aquest document, sempre respectant les limitacions legals aplicables.

Està prohibit utilitzar qualsevol dels recursos tècnics o tecnològics mitjançant les quals es pugui beneficiar un tercer, directa o indirectament, amb o sense finalitat de lucre, de cada un dels continguts, formularis i altres expressions que formin part de la web.

L’IDIBELL és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

En aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris amb l’objectiu d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

 

Autoritzacions i permisos

Com a Usuari pot veure els continguts de la web, i del blog, en el seu cas, imprimir-los, copiar-los i guardar-los en el seu disc dur del seu dispositiu electrònic o en qualsevol altre format físic. En cas de voler fer un ús amb finalitats comercials, la seva distribució, alteració o descompilació requerirà autorització expressa de l’IDIBELL.

Els usuaris també poden crear links d’enllaços amb aquesta web, així com mencionar articles publicats en la web a través de les xarxes socials, amb les accions de “tweet, retweet, share, blog” o similars, sempre i quan respectin la propietat de l’IDIBELL o la menció de les persones indicades en els articles o continguts corresponents. No obstant, l’IDIBELL es reserva el dret de demanar la supressió en qualsevol moment, i segons les seves polítiques internes, del contingut que hagi publicat l’usuari i que sigui propietat de l’IDIBELL.

Si desitja algun altre tipus de permís per utilitzar o publicar qualsevol dels continguts inclosos en la web, pot contactar-nos a través del correu electrònic dataprotection@idibell.cat.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de l’IDIBELL,  al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a Il’IDIBELL per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a l’IDIBELL traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de l’IDIBELL.

D'acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, l’IDIBELL queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits fer ús de qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la Web, o de l'esforç dut a terme per INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) pel seu funcionament.

L’IDIBELL no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als quals es pugui accedir directament o mitjançant banners, enllaços, frames o vincles similars des dels websites de l’IDIBELL.

 

Software de la Web i el seu disseny

L’IDIBELL té els permisos i llicències per utilitzar aquesta web, així com tots els drets referents al seu disseny. No es permet l’ús de codi de programació, software o disseny per part del usuaris, sent aquests últims els responsables de qualsevol propòsit fraudulent o ús en detriment dels drets del propietari de la web o de terces.

 

Identitat corporativa i marca

El titular d’aquesta pàgina web té registrada, i per tant és titular, de la marca IDIBELL, la qual està inscrita a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Com a usuari no podrà utilitzar la nostra marca, domini, eslògan o qualsevol altre element que configuri la nostra identitat corporativa, sense el previ consentiment exprés de l’IDIBELL.

 

Regles complementàries

Tot el que no s’hagi disposat en aquest apartat, s’estarà al compliment del previst en la normativa aplicable de propietat intel·lectual i industrial.

 

Responsabilitat

L’IDIBELL no garanteix la disponibilitat continua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta forma exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la falta de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, alienes a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, l’IDIBELL farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció.

L’IDIBELL no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneracions de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions u omissions humanes, causades per tercers o no imputables a la web. Tampoc respondrà dels danys causats per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per la pagina web però fabricats o facilitats per un tercer.

L’IDIBELL podrà a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment, i sense necessitat de previ avis, l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

Exceptuant els casos en que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en que ho imposi, no es garanteix ni assumeix responsabilitat alguna respecte als danys i perjudicis causats per l’ús del software, dades i serveis del portal.

En tot cas, l’IDIBELL exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin ser ocasionats per la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents al titular. Tota la responsabilitat serà del tercer, ja sigui proveïdor, col·laborador o un altre.

 

Política d’enllaços

Des d’aquesta pàgina web, es possible que es redirigeixi a continguts de tercers allotjaments. Donat que l’IDIBELL no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en les seves respectives webs, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional  o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i l’IDIBELL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de l’IDIBELL ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar-se a la web l’IDIBELL com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la web de l’IDIBELL.

L’IDIBELL no es fa responsable de la informació i continguts publicats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà dels seus usuaris.

Es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, L’IDIBELL, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

Així mateix, i en compliment de lo disposat en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre publica inclosos en la present web. En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web

 

Política de privacitat

L’IDIBELL actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L'entitat informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), amb la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de les Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En virtut d'aquesta normativa s'informa que les dades facilitades per l'Usuari a través dels formularis de la web (inclosa l'Àrea Privada), seran tractades per I’IDIBELL amb la finalitat d'atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa en especial en matèria de prevenció de riscos laborals i la resta de legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon als objectius legalment establerts en cada moment determinat. Si ho desitja pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, així com retirar el seu consentiment pel tractament de les seves dades mitjançant escrit dirigit a Gran Via de l’Hospitalet, 199- 2a planta, 08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Per a obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, si us plau dirigiu-vos al següent enllaç Política de Privacitat.

 

Política de cookies

En aquesta web es poden utilitzar cookies. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si voleu saber més sobre l'ús de les cookies per part de INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) dirigiu-vos a la nostra Política de cookies.

Direccions IP 

Aquesta web podrà detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom del domini utilitzat per l’usuari. Una direcció IP es un número assignat automàticament a un dispositiu electrònic quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesurament únicament de forma estadística que permet conèixer el número de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, entre d’altres.

Llei Aplicable i Jurisdicció

L’IDIBELL es reserva, així mateix, la facultat de presentar totes les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’IDIBELL i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i, qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Scroll to Top