TGF-Beta i Càncer

Resum

El grup està format per quatre investigadors principals, les línies de recerca dels quals tenen com a vincle comú avançar en el coneixement dels mecanismes moleculars que influencien la plasticitat de la cèl·lula tumoral i la interacció tumor-estroma. El grup té gran interès en el paper del factor de creixement transformant (TGF)-β en aquests processos, així com en la rellevància d'altres vies de senyalització cel·lular, com la del factor de creixement epidèrmic (EGF) o la de l'interferó (IFN). La investigació es focalitza principalment en càncer hepàtic, pancreàtic i cutani, però també es treballa en models addicionals en col·laboració amb altres grups.

268

Publicacions

110-tgfbetacancer-fabregat-def
Isabel-Fabregat22

Fabregat Romero, Maria Isabel

Investigadors principals

Isabel-Fabregat22

Fabregat Romero, Maria Isabel

Angels-Fabra

Fabra Fres, Angels

Elisa-Espinet

Espinet, Elisa

Equip

Caps de grup
  • Fabregat Romero, María Isabel
Investigadors/es principals
Investigadors/es clínics/ques
Investigadors/es postdoctorals
Investigadors/es predoctorals
Suport científic
Col·laboradors/es
Scroll to Top