Activitat i planificació

RECURSOS HUMANS I GESTIÓ DEL TALENT

PLA ESTRATÈGIC

SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRADA

L’IDIBELL aposta per una política de gestió integrada basada en la millora contínua dels seus processos, en el desenvolupament dels seus professionals i en la transferència dels resultats de la seva recerca a la millora de la salut de les persones. Aquesta política de gestió es concreta en el document Política del Sistema integrat de Gestió de l’IDIBELL.

Scroll to Top