Òrgans de Govern i Assessors

Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de govern de l'IDIBELL. Està presidit pel Conseller de Salut. El Patronat ostenta la màxima representació de la institució, i entre les seves funcions destaca l'aprovació i la supervisió del pressupost anual i del pla estratègic de l'institut. La composició de l'últim Patronat constituït és la següent:

Comissió Delegada

La Comissió Delegada du a terme el seguiment periòdic de les activitats administratives i directives de l'institut, a més de les funcions que li siguin delegades pel Patronat. La composició de la Comissió Delegada és la següent:

Comitè Científic Extern (SAB)

La funció del Scientific Advisory Board (SAB), el comitè assessor científic extern, és assessorar a la Direcció General i vetllar per la qualitat científica de l'Institut. El SAB està format pels següents investigadors de renom mundial:

Comitè Científic Intern (CCI)

La funció del comitè assessor científic intern és assessorar a la direcció i vetllar per la qualitat científica de l'Institut. El CCI està format per representants de totes les àrees de recerca de l'IDIBELL:

Comitè de Direcció

El Comitè de direcció té com a objecte assessorar a la Direcció General en la presa de decisions en les qüestions inherents al funcionament de l'IDIBELL. En seran membres permanents, el Director General, la resta de Directors d'Àrea i aquelles persones que siguin designades pel Director General. Actualment està format pels quatre directors i l'Elisenda Batlle (Cap de Serveis Jurídics) i el Jordi Lanuza (Cap de Comunicació i Mecenatge).

Equip de Direcció

L’Equip de Direcció (en endavant ED) és un comitè de caràcter consultiu de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) que té com a objectiu l’assessorament a la Direcció General en la presa de decisions, així com vetllar compliment dels requisits de les parts interessades (ISCIII, CERCA, etc.), així com les entitats sòcies de l’IDIBELL.

Scroll to Top