Òrgans de Govern i Assessors

Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de govern de l'IDIBELL. Està presidit per la Consellera de Salut. El Patronat ostenta la màxima representació de la institució, i entre les seves funcions destaca l'aprovació i la supervisió del pressupost anual i del pla estratègic de l'institut. La composició de l'últim Patronat constituït és la següent:

Comissió Delegada

La Comissió Delegada du a terme el seguiment periòdic de les activitats administratives i directives de l'institut, a més de les funcions que li siguin delegades pel Patronat. La composició de la Comissió Delegada és la següent:

Comitè Científic Extern (SAB)

La funció del Scientific Advisory Board (SAB), el comitè assessor científic extern, és assessorar a la Direcció General i vetllar per la qualitat científica de l'Institut. El SAB està format pels següents investigadors de renom mundial:

Comitè Científic Intern (CCI)

La funció del comitè assessor científic intern és assessorar a la direcció i vetllar per la qualitat científica de l'Institut. El CCI està format per representants de totes les àrees de recerca de l'IDIBELL:

Comitè de Direcció

El Comitè de direcció té com a objecte assessorar a la Direcció general en la presa de decisions en les qüestions inherents al funcionament.

Equip de Direcció

L’Equip de Direcció (en endavant ED) és un comitè de caràcter consultiu de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) que té com a objectiu l’assessorament a la Direcció General en la presa de decisions, així com vetllar compliment dels requisits de les parts interessades (ISCIII, CERCA, etc.), així com les entitats sòcies de l’IDIBELL.

Scroll to Top