L’IDIBELL presenta el seu pla d’acció per a l’excel•lència en recursos humans de recerca 2015-2018

logoHRS4R_0

L’IDIBELL ha presentat el pla d’acció en Recursos Humans per obtenir l’acreditació de ‘HR Excel·lència en Investigació’ de la Comissió Europea. Es tracta d’un reconeixement al compromís de la institució en el desenvolupament d’una estratègia de recursos humans per als investigadors, alineada amb

els principis de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors adoptats per la Comissió Europea l’any 2005.

El patronat de l’IDIBELL va aprovar el passat 10 de Desembre el Pla d’Acció per a l’estratègia en recursos humans per a investigadors (HRS4R) 2015-2018 que alinea els objectius en recursos humans de la institució amb els principi establerts per la ‘Carta Europea de l’Investigador’ i pel ‘Codi de Conducta per a la contractació d’Investigadors’ de la Comissió Europea.

La HRS4R dóna suport a les institucions de recerca i organitzacions de finançament en l’aplicació de la Carta i el codi en les seves polítiques i pràctiques. L’objectiu que persegueix aquest pla és fer les institucions de recerca més atractives per als investigadors que en elles hi treballen, i alhora, atraure nous investigadors. El logotip de ‘HR Excel·lència en la Investigació’ identificarà les institucions i organitzacions com a proveïdors i partidaris d’un ambient de treball estimulant i favorable.

L’IDIBELL té com a objectiu reconèixer als seus investigadors i treballadors, així com als investigadors de les institucions sòcies del Campus de Bellvitge: l’Institut Català d’Oncologia, l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans i la Universitat de Barcelona, com a contribuents essencials per a l’èxit de l’IDIBELL, oferint un entorn de treball encoratjador i estimulant que promogui la igualtat d’oportunitats, la integritat ètica i la conciliació laboral.

El passat 1 d’Agost de 2013 l’IDIBELL es va adherir a la Carta i Codi europeus i es va iniciar un procés per dissenyar un pla d’acció que permetés millorar l’alineació de les polítiques i actuacions en recursos humans de la institució amb els 40 principis exposats en aquests documents.

Durant els mesos de maig i juny de 2014 es va realitzar un anàlisi intern de la institució mitjançant enquestes al personal de l’IDIBELL així com reunions sectorials. Un cop fet el diagnòstic es va formar un grup de treball format per representants dels diferents col·lectius laborals que conformen l’IDIBELL per redactar el pla d’acció de l’HRS4R 2015-2018.

Aquest document té com a finalitats principals impactar en l’escenari de finançament europeu (H2020); posicionar l’IDIBELL com a un lloc de treball estimulant i favorable per als investigadors a nivell internacional i establir una estratègia de RRHH global i coherent adoptant bones pràctiques i els estàndard de qualitat internacionals.

El Pla d’acció ha estat aprovat per la direcció de l’IDIBELL, els comitès científics intern i extern i pels patrons de la institució. Un cop el pla sigui aprovat per la Comissió Europea, es designarà un comitè de seguiment intern per tal d’avaluar la correcta implementació del pla així com la seva auto-avaluació de forma anual. Finalment, el pla també es sotmetrà a una avaluació externa per part de la Comissió Europea.

Scroll to Top