Proposen a TP53 com a gen de predisposició al càncer de còlon

  • Fins ara mutacions TP53 s’havien associat al desenvolupament d’una síndrome amb alt risc de càncer que no incloïa els tumors colorectals.
  • Aquestes troballes de l’equip de la Dra. Laura Valle de l’IDIBELL i de l’ICO, publicades a la revista Gut, podrien tenir importants implicacions en el seguiment i maneig clínic dels pacients portadors d’aquestes mutacions.
004

El gen TP53 codifica per p53, una important proteïna supressora de tumors. Mutacions en línia germinal en aquest gen causen la síndrome Li-Fraumeni, caracteritzat per un elevadíssim risc de desenvolupar càncers de diversos tipus ja des de la infància. Els principals tumors associats a aquesta síndrome inclouen sarcomes, osteosarcomes, tumors de mama, cerebrals o carcinomes adrenocorticals.

Actualment, el diagnòstic genètic dels pacients amb càncer familiar es realitza a través de la seqüenciació d’un panell molt ampli de gens. La inclusió d’aquests panells en la pràctica clínica ha permès detectar mutacions del gen TP53 en un rang molt més gran de pacients. Aquest fet ha posat al descobert que hi ha pacients sense les característiques clíniques de la síndrome de Li-Fraumeni que presenten mutacions patogèniques en el gen TP53. Entre ells es troben alguns pacients amb càncer colorectal. Això pot ser degut al fet que aquestes mutacions s’han mantingut en el genoma d’algunes persones sense cap transcendència, o bé, que les mutacions del gen TP53 podrien estar jugant un paper en el desenvolupament del càncer de còlon en absència d’un fenotip clínic clar de Li-Fraumeni.

Amb l’objectiu de desxifrar la implicació real de les mutacions en línia germinal en el gen TP53 del càncer de còlon, l’equip de la Dra. Laura Valle del grup de càncer hereditari de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), ha estudiat la freqüència i naturalesa d’aquestes mutacions.

Per això han analitzat el gen TP53 de fins a 6.200 mostres de pacients amb càncer de còlon, i han comparat els resultats amb les mateixes anàlisis fets en individus sense càncer i en pacients amb la síndrome de Li-Fraumeni. L’estudi, publicat a la revista Gut, posa en evidència que els pacients amb càncer de còlon presenten una freqüència major de mutacions que els pacients sans, majoritàriament mutacions que afecten la funció de la proteïna, el que significaria que les mutacions en aquest gen podrien predisposar a patir càncer colorectal.

No hem d’associar les mutacions patogèniques del gen TP53 amb la síndrome de Li Fraumeni en tots els casos” assegura la Dra. Valle líder del projecte. I afegeix “la connexió entre aquestes mutacions i el càncer de còlon planteja qüestions importants sobre l’estimació de risc, el seguiment i la gestió clínica dels portadors de mutacions en TP53 que no desenvolupen la síndrome des d’un punt de vista clínic. Un seguiment detallat d’aquests pacients és imprescindible per definir-ne el maneig“.

Scroll to Top