La immunoteràpia amb cèl·lules immunitàries modificades genèticament augmenta la supervivència dels pacients amb limfoma B agressiu que no responen a la quimioteràpia

  • La utilització de limfòcits T modificats genèticament (limfòcits CART) per reconèixer les cèl·lules cancerígenes augmenta l’esperança de vida dels pacients amb limfoma resistent a la quimioteràpia.
  • Dos estudis publicats a The New England Journal of Medicine, amb participació de l’IDIBELL i de l’ICO, presenten els resultats de dos assaigs clínics en fase 3 en què es compara el tractament amb limfòcits CART amb el tractament convencional amb quimioteràpia i trasplantament de medul·la òssia.
  • En un d’ells (estudi ZUMA-7) es demostren els beneficis d’utilitzar limfòcits CART enfront del tractament de rescat convencional.
NP47 A Sureda_NEJM - Imatge

Dos articles publicats a The New England Journal of Medicine (Locke FL et al., Bishop MR et al.), en què ha participat la Dra. Anna Sureda, cap de grup a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i cap de servei d’Hematologia Clínica de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de l’Hospitalet, han avaluat la utilització de cèl·lules CART com a estratègia terapèutica de segona línia per a pacients amb limfoma agressiu de cèl·lules B de mal pronòstic.

Els pacients amb limfoma B agressiu que des d’un inici no responen a la quimioteràpia de primera línia o que recauen primerencament després d’aquesta tenen un mal pronòstic. El tractament convencional de segona línia, que inclou la quimioteràpia a altes dosis i el trasplantament de cèl·lules hematopoètiques, no és una bona opció per a aquests pacients.

Les cèl·lules CART són limfòcits T autòlegs modificats genèticament que tenen la capacitat de reconèixer i destruir les cèl·lules tumorals del pacient. Els estudis en fase 2 fets fins ara demostren la seva gran efectivitat i capacitat de curació en pacients que no responen o s’han tornat resistents a les múltiples línies de tractament.

Aquests resultats tan prometedors pel que fa a eficàcia han motivat el desenvolupament de tres estudis en fase 3 (ZUMA-7, BELINDA i TRANSFORM) que comparen aquests constructes CART amb el tractament quimioteràpic convencional de segona línia en pacients de mal pronòstic. Els estudis ZUMA-7 i BELINDA són els presentats en els dos The New England Journal of Medicine en què ha participat la Dra. Sureda.

Dos d’aquests estudis, ZUMA-7 i TRANSFORM, han demostrat avantatges estadísticament significatius en taxa de remissions completes i supervivència lliure de progressió amb l’administració de les cèl·lules CART davant del tractament convencional. “Aquests resultats positius faran que molt probablement en un futur puguem utilitzar els constructes CART com a estratègia terapèutica de segona línia en aquest subgrup de pacients“, comenta la Dra. Sureda.

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un centre de recerca en biomedicina creat l’any 2004. Està participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

L’IDIBELL és membre del Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de Barcelona HUBc i forma part de la institució CERCA de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. A més, forma part del programa “HR Excellence in Research” de la Unió Europea i és membre de EATRIS i REGIC. Des de l’any 2018, l’IDIBELL és un Centro Acreditado de la Fundación Científica AECC (FCAECC).

Scroll to Top