Nancy E. Hynes: ”L’enzim Memo és necessari per a la migració i la metàstasi”

Nancy E Hynes (1)

El passat 30 d’octubre va tenir lloc el seminari IDIBELL extraordinari “Targeting signaling Pathways in breast cancer”, de Nancy E. Hynes, investigadora i líder del grup Mecanismes de Càncer al Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, i organitzada per la Dra Sara Kozma. La Dra. Hynes va parlar de Memo, un nou enzim relacionat amb la metàstasi en el càncer de mama.

“Preparem una anàlisi del transcriptoma per estudiar les vies en el càncer de mama”, va dir la investigadora Hynes. Durant el desenvolupament experimental es va veure que el gen Ret, que codifica un receptor de la tirosina cinasa, promou la migració, la supervivència i la diferenciació del sistema nerviós. La inflamació està relacionada amb la sobreregulació de gens per l’activació de Ret durant la teràpia endocrina i l’augment de nivells d’IL6 en resposta aquesta teràpia. Els investigadors van trobar els nivells més alts d’IL-6 en les cèl·lules tractades amb fulvestrant. L’IL-6 interactua amb Ret i, així mateix, promou la migració. La cinasa FAK s’activa amb Ret i IL6. La inhibició de FAK bloqueja l’IL6, així com la senyalització induïda de Ret. L’IL6 MAB bloqueja la migració de cèl·lules tractades GDNF i fulvestrant. L’IL6 augmenta en resposta a agents endocrins.

Models de càncer de mama: provant la funció Ret

“Ret té un paper en el creixement tumoral i la metàstasi in vivo? Es van utilitzar dos models per respondre a aquesta pregunta. Amb el model de càncer de metàstasi J110 ER+/Ret+ varem veure que AST487 redueix l’activitat de Ret i Akt. Mentre que amb el model de metàstasi de càncer J110 Ret- va ser molt similar”, va comentar la investigadora. La inhibició de Ret disminueix l’expressió d’IL6 i Ret en tumors in vivo. Els nivells de P-FAK són més baixos en els tumors tractats amb AST487. I bloquejant l’activitat de Ret s’interfereix amb la unió Ret-IL6 i bloqueja la quinasa FAK, disminuint els nivells de Ret.

En els models in vivo, en els model ER+/Ret +, de càncer de mama, Ret i ER cooperen per promoure la proliferació. Per als pacients, Ret es sobreexpressa en una sèrie de tumors de mama: ER+ i altres subgrups.

Memo i metàstasi

El mediador de la mobilitat cel·lular ErbB2, conegut com Memo, indica els nivells d’expressió en tumors humans, i disminueix la invasió i la migració de cèl·lules tumorals de mama. Memo es necessari en el càncer de pulmó, però no per al de mama.

Memo es relaciona amb la metàstasi i interactua amb RhoA. També es requereix per a una ràpida activació de RhoA. Memo, que adopta una estructura de domini únic, té una activitat d’oxidorreductasa i produeix superòxid. “Memo és un enzim redox imprescindible per a la migració en resposta a una àmplia gamma d’unions, i per a la metàstasi. L’activitat enzimàtica de Memo és necessària per a la migració”, va concloure la investigadora.

Scroll to Top