C. elegans com a model en l’estudi del càncer, a les revistes Genetics i Nature Medicine

El nematode Caernorhabditis elegans s’utilitza al laboratori del Dr. Julián Cerón com a model d’estudi de malalties. Aquest grup acaba de publicar dos treballs relacionats amb el càncer, un a Genetics i l’altre a Nature medicine.

L’article publicat a Genetics és fruit de la tesi doctoral de l’estudiant austríaca Iris Ertl, dirigida pel Dr. Cerón. La Iris i els seus col·laboradors han utilitzat tècniques genètiques, transcriptòmiques i proteòmiques per estudiar dues proteïnes del complex SWI/SNF que són mutuament excloents i que es troben conservades des dels llevats fins als humans. Les proteïnes homòlogues humanes (SMARCD1, SMARCD2 i SMARCD3) s’han trobat desregulades en diferents tipus de tumors, de manera que aquesta feina amb C. elegans ajuda a explicar l’especificitat de les patologies relacionades amb aquestes proteïnes, i suggereix l’estudi d’interaccions sintètiques letals com aproximació terapèutica. Una de les troballes més rellevants és la interacció física i funcional entre components del complex SWI/SNF i proteïnes de l’embolcall nuclear.

Per una altra banda, en un treball encapçalat pel Dr. López Otín de la Universidad de Oviedo i publicat a Nature Medicine, s’ha descobert que l’alteració de la proteïna AIRAPL provoca neoplasmes proliferatius a través d’un mecanisme que depèn de la via de senyalització de la insulina. La Dra. Montserrat Porta, mitjançant la plataforma de C. elegans, ha realitzat assajos de longevitat i d’interferència d’RNA per demostrar que la relació funcional entre la proteïna AIRAPL i la via metabòlica de la insulina ja es dóna en cucs. Amb aquestes dades, C. elegans es posiciona com a model preclínic per a l’estudi de l’esmentada relació.

Referències dels articles:

Functional Interplay of Two Paralogs Encoding SWI/SNF Chromatin-Remodeling Accessory Subunits During Caenorhabditis elegans Development. Ertl I, Porta-de-la-Riva M, Gómez-Orte E, Rubio K, Aristizábal-Corrales D, Cornes E, Fontrodona L, Osteikoetxea X, Ayuso C, Askjaer P, Cabello J, Cerón J*. Genetics. 2016 Jan 6. pii: genetics.115.183533.

Loss of the proteostasis factor AIRAPL causes myeloid transformation by deregulating IGF-1 signaling. Osorio FG, Soria-Valles C, Santiago-Fernández O, Bernal T,2, Mittelbrunn M, Colado E, Rodríguez F, Bonzon-Kulichenko E, Vázquez J, Porta-de-la-Riva M, Cerón J, Fueyo A Li J, Green AR1, Freije JM, López-Otín C. Nature Medicine. 2016 Jan;22(1):91-6.

Scroll to Top