Histologia

La plataforma d’histologia proporciona als nostres usuaris les infraestructures adequades per dur a terme les tècniques histològiques més habituals, com inclusions, microtomies, tincions colorimètriques i immunodeteccions (directes o indirectes), així com posar a punt altres tècniques més noves o complexes.
A més, ofereix el processament de mostres variades: cèl·lules i colònies cultivades en monocapa, i estructures tridimensionals com cossos embrionaris i organoids, obtinguts 'in vitro', i seccions fines de teixits/òrgans sobre portaobjectes (talls de parafina o crioseccions, 3-10µm) i seccions gruixudes de teixit per processar on floating o in toto (30-300µm).

La plataforma permet fer les sol·licituds de serveis amb suport tècnic, en mode d'autoservei o combinat i dóna suport tant a usuaris del campus com externs.
A més, participa també en tasques de formació, amb alumnes en pràctiques tant a nivell de CFGS com universitari, i amb cursos, seminaris i workshops.

Histologia
Histologia

 

Descobreix els serveis cientificotècnics de l'IDIBELL!

IMG_6639

Lola Mulero

CONTACTE

DOCUMENTS

Equip

Cap de Plataforma
  • Lola Mulero
Equip de treball
Scroll to Top