Perfil de Contractant

El 8 de novembre del 2017 es va publicar al BOE la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. El principal objectiu d’aquesta norma consisteix en regular la contractació del sector públic, amb el fi, entre d’altre, de garantir el compliment dels principis de concurrència, publicitat, transparència, no discriminació, igualtat de tracte entre els candidats, proporcionalitat i integritat.

Amb aquesta llei es transposen les Directives del Parlament Europeu i del consell 2014/23/UE, del 26 de febrer del 2014, relativa a la adjudicació de contractes de concesió, i 2014/24/UE, del 26 de febrer del 2014, sobre contractació pública.

Scroll to Top