Gestió econòmica i Administració

El Departament de Gestió econòmica i Administració, dins l'Àrea de Gerència de l'IDIBELL, engloba les unitats de Comptabilitat, Compres i licitacions i Administració.

Des de la Unitat de Comptabilitat es gestionen, valoren i registren les transaccions econòmiques que realitza la institució per poder elaborar informes íntegres i fiables d’acord amb la legislació vigent. També es duen a terme totes les activitats vinculades a la gestió d'actius fixes, impostos, tresoreria i comunicacions de caire econòmic i general de la Institució amb l'exterior (Generalitat, Auditors, clients i proveïdors)

La Unitat de Compres i licitacions gestiona el procés d’adquisició de béns i serveis des de la sol·licitud inicial fins a l’entrega dels mateixos i l’execució dels circuits de contractació pública segons el que estableix l’ordenament jurídic.

La Unitat d’Administració aglutina les activitats de creació d’expedients de facturació per al control i emissió de les factures de projectes privats d’investigació, formació i Assajos Clínics, així com la facutració interna i externa de tots els serveis prestats per les plataformes i Serveis cientificotècnics de la Institució. També inclou totes les activitats derivades de la gestió de Viatges i Dietes dels investigadors i personal adscrit a l’IDIBELL.

Equip

Directora d'Àrea
  • Martí Coma, Magda
Caps de Departament i Unitat
Gestors/es
Tècnics/ques
Administratius/ves
Scroll to Top