Responsabilitat social corporativa

L'IDIBELL promou un model d’actuació des de la perspectiva de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), orientat a:

1  Impulsar mesures de sostenibilitat económica

2  Racionalitzar i optimitzar l'ús dels recursos energètics

3  Millorar l'ambient laboral i augmentar el compromís amb l'empresa, mitjançant l'aplicació de mesures orientades a les persones, i sobretot en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats de treballadors i treballadores

4  Posicionar l'organització en l'entorn social i institucional com a empresa responsable.

La fortalesa de l’IDIBELL es fonamenta en el compromís de les persones que hi treballen amb els objectius de la institució. El treball coordinat i una bona comunicació entre els professionals ha permès consolidar una estratègia basada potenciar la recerca i la innovació mitjançant el treball interdisciplinari i la cooperación; paral·lelament, les comissions treballen per avançar en els objectius i en la implementació de la RSC al centre.

Pacte Mundial

L’IDIBELL va signar al 2011 el Pacte Mundial de l’Organització de les Nacions Unides. Es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu un compromís voluntari en responsabilitat social per part de les entitats signants d’arreu del món.

Aquest objectiu s’assoleix seguint deu principis bàsics en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i anti-corrupció. Aquests principis es basen en declaracions i convencions universals i són els següents:
Principi 1 Protecció dels Drets Humans fonamental
Principi 2 No vulneració dels Drets Humans
Principi 3 Llibertat d’afiliació i negociació col·lectiva
Principi 4 Eliminació del treball forçat i sota coacció
Principi 5 Eradicació del treball infantil
Principi 6 Abolició de la discriminació en el treball
Principi 7 Enfocament preventiu que afavoreixi el Medi Ambient
Principi 8 Iniciatives per al respecte amb el medi ambiental
Principi 9 Difusió de tecnologies ecològiques
Principi 10 Lluita contra la corrupció, l’extorsió i el suborn

Amb l’adhesió al Pacte Mundial vam expressar la nostra intenció de donar suport i d’implementar aquests principis en el marc de la nostra esfera d’influència. Mitjançant l’Informe de Progrés informem puntualment d’aquest compromís als nostres grups d’interès i al públic en general.

El Pacte Mundial aporta valor a les empreses. Les ajuda definir una visió i una estratègia empresarial d’acord amb els principis de responsabilitat social corporativa, que garanteixen la solidesa d’una companyia.

Nascut l’any 2000, el Pacte Mundial és la major iniciativa mundial de responsabilitat corporativa amb més de vuit mil signats en més de 135 països, 1.400 a Espanya.

Scroll to Top